Aktualności

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego

Beneficjentem projektu badawczego pn. "Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego" prowadzonego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw", Priorytet 1 "Rozwój przedsiębiorczosci i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu", Działanie 1.4. "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką" jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

Realizacja Projektu polegała będzie na opracowaniu Raportu Foresight Wiodących Technologii Województwa Świętokrzyskiego, wyznaczającego najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju technologii w Regionie. Wyniki Foresightu pozwolą na wspieranie (również finansowe) kluczowych dla Regionu ścieżek rozwoju i zapobiegną rozpraszaniu środków w sytuacji braku wizji i przypadkowości poczynań, co grozi marnotrawieniem zasobów ludzkich, surowcowych i energetycznych Regionu.

Raport jako nowoczesne narzędzie planowania wskaże najbardziej akceptowane społecznie sektory gospodarki i działania, na których powinna się koncentrować finansowa pomoc państwa. Ponadto wyniki zawarte w Końcowym Raporcie Foresight pozwolą na ukierunkowanie regulacji prawnych w sposób służący poprawie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw i zachowaniu lub zwiększeniu korzyści ekonomicznych Państwa (wyniki Raportu, zgodnie z założeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykorzystane będą w opracowywaniu Narodowego Programu "Foresight dla Polski").

Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Unia dla przedsiębiorczych

© Politechnia Świętokrzyska 2006