Home | | Mapa strony


Nowa baza badawcza w Kielcach

19 maja 2009 Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach rozpoczęły realizację partnerskiego projektu „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 2: „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.2.: „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”.

Przedmiotem projektu jest modernizacja i wyposażenie laboratoriów naukowych obu kieleckich uczelni w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą, umożliwiającą prowadzenie nowoczesnych badań istotnych dla rozwoju gospodarki narodowej.

Całkowita wartość projektu to 89 840 080,00 PLN, z czego 85 % finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, a 15% z budżetu państwa.

Kwota 43 mln PLN, przypadająca na Uniwersytet zostanie wydatkowana na wyposażenie w nowoczesną aparaturę piętnastu laboratoriów badawczych zlokalizowanych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK, zarówno w budynkach już istniejących, jak i planowanych w kolejnym etapie rozbudowy wydziału.

Modernizacja i wyposażenie w nowoczesny sprzęt badawczy obejmie następujące laboratoria UJK:
  • Instytutu Biologii: Laboratorium Nowoczesnych Metod Biologicznych, Pracownię Cytogenetyki, Laboratorium Biotechnologii, Laboratorium Epigenetyki, Laboratorium Biologii Medycznej;
  • Instytutu Chemii: Laboratorium Analityki Środowiskowej, Laboratorium Badań Strukturalnych, Laboratorium Metod Chromatograficznych;
  • Instytutu Fizyki: Laboratorium Fizyki Powierzchni, Laboratorium Interferometrii Laserowej, Laboratorium Spektrometrii Laserowej oraz Zintegrowane Laboratorium Systemów Informatycznych;
  • Instytut Matematyki: Laboratorium Modelowania Matematycznego;
  • Instytut Geografii: Laboratorium Geomorfologiczno-Hydrologiczne;
  • Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska: Laboratorium Badań Środowiska.

Nowopowstała baza badawcza będzie zapleczem do prowadzenia badań naukowych w zakresie chemii, fizyki, informatyki, ochrony środowiska, nauk o ziemi, biologii, medycyny, biotechnologii, zarówno w zakresie badań podstawowych jak i stosowanych.

Perspektywy rozwojowe i możliwości rozbudowy infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki w naszym regionie, szczególnie w zakresie dedykowanym badaniom naukowym w wyżej wymienionych dziedzinach pozwolą nam na sprawne funkcjonowanie po zmianach zasygnalizowanych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i powiązaniu działalności naukowo-badawczej z potrzebami rynku pracy oraz z regionalnymi i lokalnymi potrzebami dotyczącymi prowadzenia oryginalnych badań i prac rozwojowych w obszarze nauk przyrodniczych i technicznych.

W ramach zadania realizowanego przez Lidera Projektu powstanie osiemnaście nowocześnie wyposażonych laboratoriów badawczych, które zostaną ulokowane na czterech wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej.

Komplementarna rozbudowa bazy laboratoryjnej obu publicznych uczelni, w ramach wspólnie realizowanego projektu zapewni integrację kieleckiego środowiska akademickiego, stworzy warunki do podniesienia poziomu prowadzonych w nich badań naukowych, będzie pomostem do nawiązania współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz będzie stanowić naturalne zaplecze naukowo-badawcze regionu świętokrzyskiego.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 czerwca 2013 roku.