Home | | Mapa strony


2013-04-23 | Zaproszenie na konferencję

Projekt ”Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” realizowany był w ramach umowy konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską.

Zadanie 1 o wartości 43,8 mln zł. koordynowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego polegało na modernizacji i wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny 15 laboratoriów zlokalizowanych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK.

Nowoczesna baza badawcza jest zapleczem do prowadzenia badań naukowych podstawowych i stosowanych w zakresie chemii, fizyki, informatyki i matematyki, ochrony środowiska, biologii i medycyny, biotechnologii, badań strukturalnych i fizykochemicznych oraz geologii.

Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie głównego celu Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jakim jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Szczegółowe cele zaplanowane do realizacji to wzrost konkurencyjności polskiej nauki oraz zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 2: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2.: Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

Materiały konferencyjne:


prezentacja multimedialna 1 - prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak


prezentacja multimedialna 2 - mgr Monika Mazurkiewicz
Galeria zdjęć


> Powrót