Powrót do Konferencji

Spis referatów:

Część I Referaty problemowe

Andrzej GAJEK

BADANIA PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU Z UKŁADEM ABS NA STANOWISKU BĘBNOWYM

Streszczenie:

W referacie przedstawiono zasadę kontroli układów przeciwblokujących ABS na stanowisku bębnowym, matematyczny model hamowania na stanowisku oraz kryteria oceny działania układów ABS w warunkach stanowiskowych.

Marek GUZEK

Zbigniew LOZIA

METODY OCENY DOKŁADNOŚCI OBLICZEŃ WYKONYWANYCH W TRAKCIE REKONSTRUKCJI WYPADKÓW W RUCHU DROGOWYM

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodami oceny dokładności obliczeń w analizach sytuacji wypadkowych. Przedstawiono podstawy teoretyczne metod pozwalających uwzględniać niedokładności w oszacowaniach wartości danych wejściowych. Na tle przykładowej aplikacji metod w przypadku analizy procesu hamowania samochodu w ruchu prostoliniowym dokonano ich porównania. Dla wspomnianego przykładu porównano również wyniki uzyskane różnymi metodami obliczeniowymi analizy ruchu samochodu (modele analityczny i symulacyjne) z wynikiem badań eksperymentalnych.

Wiesław PIENIĄŻEK

Aleksander KURANOWSKI

Stanisław WOLAK

POWYPADKOWA DIAGNOSTYKA POJAZDÓW DROGOWYCH

Streszczenie:

W pracy podjęto próbę usystematyzowania standardowych procedur diagnozowania pojazdów po zdarzeniach drogowych. Przedstawiono także przykłady niekonwencjonalnych metod diagnozowania (np. z wykorzystaniem materiału filmowego lub na podstawie wyników badań kierowalności i stateczności wykonywanych wg norm ISO). Pokazano również przykład diagnozowania w przypadkach przestępstw ubezpieczeniowych (tzw. zdarzeń upozorowanych).

Andrzej REŃSKI

AKTYWNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO

Streszczenie:

Tematem opracowania są aktywne systemy bezpieczeństwa czynnego, czyli takie, które są w stanie zbierać informacje o stanie ruchu pojazdu, przetwarzać je, a następnie generować sygnały ostrzegające kierowcę o możliwym zagrożeniu lub samoczynnie podejmować działania korygujące jego błędy, a w pewnym zakresie nawet przejmować sterowanie pojazdem. Omówione będą układy stabilizacji toru jazdy ESP, wspomagania nagłego hamowania BAS, sterowania jazdą w kolumnie ACC, ostrzegania o możliwości kolizji. Przedstawione będą możliwości integracji układów bezpieczeństwa czynnego i biernego oraz perspektywy automatyzacji kierowania samochodem.

Tomasz L. STAŃCZYK

Rafał S. JURECKI

MODELE KIEROWCY (MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA DO ANALIZY SYTUACJI PRZEDWYPADKOWYCH)

Streszczenie:

W pracy przedstawiony został przegląd modeli kierowcy z punktu widzenia możliwości wykorzystania ich do analizy sytuacji przedwypadkowych. Ponadto ogólną klasyfikację modeli kierowcy. Scharakteryzowano modele kompensacyjne, antycypacyjne, kombinowane (kompensacyjno - antycypacyjne) i modele sterowania prędkością jazdy. Opisano niekonwencjonalny model wykorzystujący tzw. metodę „strumienia optycznego”, oraz wybrane modele tworzone specjalnie do analizowania sytuacji przedwypadkowych. Wskazano, iż można uznać, że problem tworzenia modeli do analizy sytuacji przedwypadkowych znajduje się w fazie poszukiwań koncepcyjnych.

 

Część II Referaty

Karol F. ABRAMEK

Małgorzata MROZIK

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I PRZYCZYNY WYPADKÓW NA DROGACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Streszczenie:

W artykule przedstawiono aktualny stan bezpieczeństwa na drogach województwa zachodniopomorskiego. Dokonano analizy przyczyn wypadków drogowych zwracając uwagę na miejsca zdarzenia, rodzaje i sprawców oraz na bezpieczeństwo pieszych, a także na czas i miejsce powstawania poszczególnych wypadków drogowych, wyznaczając miejsca szczególnie niebezpieczne.

Dariusz BUŁKA

Piotr ŚWIDER

MODEL POJAZDU ZASTOSOWANY W PROGRAMIE V-SIM DO SYMULACJI RUCHU I ZDERZEŃ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Streszczenie:

W artykule przybliżono model pojazdu o 10 stopniach swobody, zastosowany w nowym programie V-SIM przeznaczonym do wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych. Przedstawiono także sposób opisu zagadnień cząstkowych takich jak: model opony, model zawieszenia, układ hamulcowy, silnik, układ przeniesienia napędu czy układ kierowniczy. Zwrócono uwagę na uproszczenia dostosowane do skali zagadnienia, z jakim spotykają się biegli analizujący wypadki drogowe.

Piotr CHODNICKI

Marek GUZEK

Zbigniew LOZIA

Wiktor MACKIEWICZ

Ireneusz STEGIENKA

STATYCZNY SYMULATOR JAZDY SAMOCHODEM autoPW, WERSJA 2003

Streszczenie:

Artykuł przedstawia zmodyfikowaną wersję symulatora jazdy samochodem autoPW. Stanowi ona rozwinięcie urządzenia zbudowanego w latach 1996÷1999. Jest to nadal symulator statyczny. Wzbogacono przede wszystkim grafikę, wykorzystując standard „otwartej biblioteki graficznej” (OpenGL). Zwiększono rozdzielczość obrazu, urozmaicono jego treść. Wprowadzono częściowo zautomatyzowany proces generowania zbiorów definiujących elementy obrazu, budując „kreator scenariuszy”. Nowa wersja symulatora umożliwia badanie kierowcy w typowych testach zalecanych przez ISO: ruchu po okręgu, podwójnej zmianie pasa ruchu (tu także „test łosia”), wymuszeniu skokowym na kole kierownicy. Tak jak i poprzednia, nowa wersja symulatora jest wykorzystywana w pracach badawczych oraz w dydaktyce Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Zbigniew DZIOPA

OKREŚLENIE BEZPIECZEŃSTWA OPERATORA ZESTAWU PRZECIWLOTNICZEGO NA PODSTAWIE ESTYMACJI ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH STARTEM RAKIETY Z WYRZUTNI SAMOCHODOWEJ

Streszczenie:

W opracowaniu przedstawiono model pojazdu samochodowego z zamontowanym zestawem przeciwlotniczych pocisków rakietowych bliskiego zasięgu. Pojazd jako nośnik platformy rakietowej zwiększa mobilność zestawu. Operator zestawu w trakcie odpalania rakiet poddany jest wymuszeniom impulsowym. Celem pracy jest oszacowanie wartości sił jakie są generowane w organizmie człowieka przebywającego w trakcie startu pocisku na siedzeniu kierowcy.

Mariusz FABISIAK

Zbigniew LOZIA

OCENA POŁOŻENIA „PUNKTÓW BAZOWYCH” BRYŁY NADWOZIA POJAZDÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EKSPLOATACJI

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki analizy statystycznej rezultatów badań położenia „punktów bazowych” płyty podłogowej nadwozia pojazdów eksploatowanych. W tej grupie znajdowały się także samochody po naprawach powypadkowych. Wyniki przeprowadzonych analiz będą stanowiły podstawę do wyboru danych modelu symulacyjnego, wykorzystywanego do oceny wpływu zmian położenia „punktów bazowych” bryły nadwozia na ruch samochodu dwuosiowego w typowych warunkach.

Mirosław GIDLEWSKI

Witold LUTY

BADANIE OGUMIENIA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO W WARUNKACH DYNAMICZNEGO HAMOWANIA PODCZAS TOCZENIA ZE ZNOSZENIEM BOCZNYM

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań koła ogumionego samochodu ciężarowego średniej ładowności w warunkach dynamicznego hamowania podczas toczenia ze znoszeniem bocznym. Przedstawione wyniki pomiarów wykazały znaczne różnice w wartościach reakcji stycznych przenoszonych przez koło podczas jego hamowania i odhamowania. Wnioski z analizy wyników pomiarów sugerują konieczność uwzględnienia nabiegania opony w modelu współpracy koła ogumionego z podłożem, szczególnie w testach dynamicznego hamowania samochodu podczas jazdy po łuku drogi.

Marek GUZEK

WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW NA DOKŁADNOŚĆ REKONSTRUKCJI RUCHU SAMOCHODU ZA POMOCĄ TYPOWYCH W MOTORYZACJI „CZARNYCH SKRZYNEK”

Streszczenie:

Artykuł przedstawia wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą zapisów typowej w motoryzacji (na dzień dzisiejszy) „czarnej skrzynki”. Tego rodzaju urządzenie rejestruje dwie składowe przyspieszenia bryły nadwozia pojazdu (wzdłużne, poprzeczne) oraz kąt odchylenia. Autor zakłada, że pomiary odbywają się za pomocą idealnych czujników (brak jest błędu własnego). Potencjalny błąd „czarnych skrzynek” jest skutkiem pominięcia pomiaru przyspieszenia „pionowego” oraz kątów przechyłu wzdłużnego i bocznego, a także innych parametrów charakteryzujących urządzenie. W referacie przedstawione zostaną wyniki pokazujące wpływ wybranych wielkości (np. położenia „czarnej skrzynki” w pojeździe) na błąd rekonstrukcji ruchu samochodu w sytuacji przedwypadkowej.

Jerzy JACKOWSKI

Witold LUTY

Marcin WIECZOREK

OCENA WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNYCH OPONY NA PODSTAWIE OBSERWACJI ŚLADU STYKU Z DROGĄ

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki obserwacji śladu styku, wykonanych w różnych stanach obciążenia zewnętrznego (znoszenie, hamowanie), trzech konstrukcji opon samochodów ciężarowych. Na ich podstawie sformułowano wnioski dotyczące eksploatacyjnych właściwości badanych opon.

Robert JANCZUR

Józef STRUSKI

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK STEROWNOŚCI SAMOCHODU

Streszczenie:

Do wyznaczenia charakterystyk sterowności samochodu wykorzystany został matematyczny, dwuśladowy model samochodu, stosunkowo prosty w porównaniu do strukturalnych modeli stosowanych w badaniach z zakresu dynamiki ruchu samochodu. Przeprowadzono parametryzację modelu za pomocą charakterystyk współpracy koła ogumionego z jezdnią, kinematycznych zawieszeń, elastyczności skrętnej mechanizmu prowadzenia kół kierowanych oraz zależności reakcji pionowych jezdni na koła i przechyłu bocznego nadwozia od przyspieszenia poprzecznego. Istotna zmianą w porównaniu do poprzednio opublikowanych opracowań na temat wyznaczania charakterystyk sterowności jest to, że do parametryzacji modelu został wykorzystany bezpośrednio matematyczny model współpracy opony z nawierzchnią jezdni TM-easy.

Robert JANCZUR

Piotr ŚWIDER

WPŁYW POŁOŻENIA ŚRODKA MASY NA STEROWNOŚĆ SAMOCHODU – WYNIKI BADAŃ

Streszczenie:

Charakterystyki sterowności samochodu bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo czynne i wyznaczane są w ustalonych warunkach ruchu krzywoliniowego. W artykule podano wyniki badań drogowych samochodu FIAT 125p, w którym zmieniano położenie środka masy poprzez odpowiednie obciążanie pojazdu. Badano niezbędne parametry ruchu, umożliwiające określenie zależności kątów znoszenia osi i pojazdu od położenia środka masy. W artykule zamieszczono uzyskane wyniki badań, ich przeliczenia oraz ilościowy wpływ położenia środka masy na charakterystyki sterowności samochodu.

Rafał S. JURECKI

BUDOWA I WERYFIKACJA EKSPERYMENTALNA MODELU KIEROWCY DLA ANALIZY SYTUACJI PRZEDWYPADKOWYCH

Streszczenie:

W referacie zawarto, krótką charakterystykę i główne założenia modelu kierowcy. Przedstawiono jego schemat strukturalny. Przedstawiono wyniki pierwszych symulacji komputerowych oraz wstępnych badań empirycznych przeprowadzonych na Torze Kielce w Miedzianej Górze. Celem tych badań było sprawdzenie prawidłowości dokonanych założeń badawczych, obejmujących sposób pomiaru, analizę celowości pomiaru poszczególnych parametrów, itd. Omówiono wstępny etap określenia parametrów modelu w oparciu o wyniki badań.

Anna KIERACIŃSKA

Marek DOMŻALSKI

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA O NIEPRAWIDŁOWYM DZIAŁANIU POWIETRZNEGO UKŁADU HAMULCOWEGO Z ZASTOSOWANIEM SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

Streszczenie:

Referat dot. realizowanego w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji projektu opracowania diagnozowania pokładowego powietrznych układów hamulcowych pojazdów samochodowych wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe. Istotą tej diagnostyki jest wczesne ostrzeżenie o powstałej niesprawności, która może mieć wpływ na jakość hamowania pojazdu, zasygnalizowanie jej kierowcy z jednoczesnym wskazaniem przypuszczalnej przyczyny niesprawności.

Józef KNAPCZYK

Michał MANIOWSKI

ESTYMACJA PARAMETRÓW PRZEMIESZCZENIA ŚRUBOWEGO WSPORNIKA OSI KOŁA JAKO PLATFORMY ZAWIESZENIA WIELOWAHACZOWEGO

Streszczenie:

W artykule przedstawiono metodę estymowania parametrów przemieszczeń śrubowych wspornika osi koła na podstawie wyników pomiarów stanowiskowych wielowahaczowego zawieszenia kół samochodu. Omówiono procedurę pomiarową oraz algorytm obliczeniowy, który wykorzystano do wyznaczenia wirtualnej osi zataczania, kątów wyprzedzenia i pochylenia osi zataczania, odcinka wyprzedzenia i promienia zataczania na podstawie parametrów ruchu śrubowego. Badania stanowiskowe oraz wyniki symulacji dotyczące zawieszenia pięciowahaczowego kół tylnych samochodu osobowego mogą być odniesione do innych rozwiązań zawieszeń samochodowych.

Tomasz KRZYŻYŃSKI

Tomasz WITKOWSKI

BEZPIECZNE ODCINKI POCZĄTKOWE I KOŃCOWE BARIER OCHRONNYCH ORAZ OSŁONY ENERGIOCHŁONNE

Streszczenie:

W pracy przedstawiono konstrukcje odcinków początkowych i odcinków końcowych ochronnych barier drogowych, stosowanych na polskich drogach. Ponadto zaprezentowane zostały alternatywne rozwiązania, nad którymi pracują zagraniczne ośrodki naukowo-techniczne. Podstawowym problemem poruszonym w tym artykule jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby ochronne bariery drogowe mogły w istotny sposób wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa powinny pochłonąć jak największą część energii kinetycznej uderzenia najeżdżającego pojazdu. Do uzyskania takiego efektu można wykorzystać wszelkie zjawiska fizyczne. W pracy zaproponowano wykorzystanie zjawiska ścinania elementów typu nit, trzpień lub śruba w celu rozproszenia energii uderzenia.

Aleksander KURANOWSKI

Małgorzata MIRSKA-ŚWIĘTEK

Stanisław WOLAK

BADANIA WSPÓŁCZESNYCH PRZEKŁADNI KIEROWNICZYCH. SAMOCHÓD SKODA FABIA

Streszczenie:

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań zębatkowej przekładni kierowniczej wyposażonej w elektrohydrauliczne urządzenie wspomagające zmieniające wartość momentu na kole kierownicy zależnie od prędkości jazdy samochodu.

Wiesław MOMOT

Bolesław PANKIEWICZ

SPOSÓB WYZNACZANIA MIEJSCA KOLIZJI POJAZDÓW PRZY OGRANICZONYCH DANYCH

Streszczenie:

W artykule przedstawiono sposób wyznaczania miejsca kolizji pojazdów w sytuacji, gdy nie pozwalają na to dowody rzeczowe. Wykorzystano przy tym równanie zachowania pędu i zachowania energii oraz warunek zamknięcia się czworoboku wektorów ilości ruchu kolidujących pojazdów, których kierunki i zwroty są zgodne z ustalonymi kierunkami ich ruchu przed zderzeniem i wynikającymi z przyjętego miejsca kolizji po niej.

Krzysztof OLEJNIK

BADANIE WIDOCZNOŚCI PRZED POJAZDEM W DUŻYCH SAMOCHODACH CIĘŻAROWYCH W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO (PODCZAS RUSZANIA DO PRZODU)

Streszczenie:

W referacie przedstawiono wyniki badań widoczności do przodu w przypadku dużych samochodów ciężarowych na przykładzie Renault Magnum i Volvo FM 12. Pokazano przykłady zagrożenia innych uczestników ruchu drogowego podczas ruszania do przodu, na skutek ograniczenia widoczności przed samochodem i z jego boków. Pokazano przykłady urządzeń wspomagających kierującego podczas obserwacji obszaru przed pojazdem przy ruszaniu nim do przodu. Zaproponowano rozważenie wprowadzenia zmian w wyposażeniu obecnie produkowanych (nie będących obowiązkowym wyposażeniem pojazdu) oraz eksploatowanych samochodach, przez przyjęcie odpowiednich wymagań w przepisach dotyczących warunków technicznych i wyposażenia pojazdów.

Andrzej POLAŃSKI

SYMULACJA WPŁYWU SKRĘTU KÓŁ TYLNEJ OSI NACZEPY NA KIEROWALNOŚĆ ZESTAWU CIĄGNIK SIODŁOWY Z NACZEPĄ

Streszczenie:

W pracy poruszono problem kierowalności dużych zestawów drogowych, jak ciągnik siodłowy z naczepą, przy zastosowaniu mechanizmu skrętu kół tylnej osi naczepy. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych manewrów wykonywanych przez zestaw drogowy, w postaci ciągnika siodłowego z naczepą skrzyniową. Parametry fizyczne pojazdów określono w oparciu o dane ciągnika siodłowego Mercedes Actors z naczepą skrzyniową Kogel.

Piotr STRACHOWSKI

BŁĄD OSZACOWANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZYCZEPNOŚCI SPOWODOWANY RÓŻNICĄ W DEFINIOWANIU WYBRANYCH WIELKOŚCI KINEMATYCZNYCH KOŁA

Streszczenie:

W pracy zaprezentowano związki kinematyczne opisujące współpracę koła ogumionego z płaską nawierzchnią drogową. Przedstawione i zanalizowane zostały dwie główne grupy definicji opisujących zjawisko poślizgu. Wykazano problemy pojawiające się w skutek nieprawidłowego doboru definicji poślizgu do modelu koła. W dalszej części podjęta została problematyka właściwej definicji promienia koła ogumionego do modelowania jego ruchu. Opisany został wpływ obciążenia pionowego koła na jego poślizg a w konsekwencji na możliwe do popełnienia błędy przy stosowaniu pewnych uproszczeń.

Józef STRUSKI

Wojciech WACH

BLOKOWANIE KOŁA I ROZDZIAŁ SIŁ HAMOWANIA W SYMULACJI RUCHU SAMOCHODU

Streszczenie:

Artykuł przybliża sposób rozwiązania dwóch zagadnień dotyczących modelowania procesu hamowania samochodu osobowego, jaki zastosowano w autorskim programie do symulacji ruchu pojazdu. Opisane modele dotyczą rozdziału sił hamowania pomiędzy osiami oraz zjawiska przejścia od stanu obrotu do stanu blokowania koła przy silnym naciśnięciu na pedał hamulca.

Krzysztof SURMIŃSKI

BADANIA PROCESU HAMOWANIA POJAZDU WYPOSAŻONEGO W RÓŻNE SYSTEMY ABS

Streszczenie:

W referacie przedstawiono metodę badania urządzeń ABS dla pojazdów z pneumatycznym układem uruchamiania hamulców, opartą o testy na specjalnie skonstruowanym stanowisku pomiarowym. Opisane badania stacjonarne umożliwiają wykonanie szeregu prób hamowania zarówno w zróżnicowanych warunkach drogowych jak i dla różnych parametrów pojazdów. Zaprezentowano rezultaty badań porównawczych przeprowadzonych dla autobusu Jelcz z zainstalowanymi trzema różnymi układami ABS. Wyniki odniesiono również do hamowań z konwencjonalnym układem hamulcowym.

Opisano przydatność przedstawionych badań stanowiskowych do oceny skuteczności różnych urządzeń ABS w konkretnym pojeździe a także jako narzędzia pomocnego w projektowaniu nowych generacji ABS.

Marek SZCZOTKA

MODELOWANIE DYNAMIKI POJAZDÓW Z WYKORZYSTANIEM WŁASNYCH MODELI ORAZ SYSTEMU MSC.ADAMS

Streszczenie:

W pracy przedstawiono własne modele komputerowe przeznaczone do symulacji numerycznych dynamiki pojazdów. Modele uwzględniają strukturę kinematyczną zawieszeń, podatność w układzie napędowym oraz kierowniczym, tarcie suche. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych dotyczących przejazdu przez przeszkody oraz ruchu po płaskiej nawierzchni. Przeprowadzono również optymalizację momentów napędowych, w wyniku której zminimalizowano odchylenie pojazdu od zamierzonego toru ruchu. Obliczenia wykonane własnym programem porównano z wynikami uzyskanymi w za pomocą modeli zbudowanych w środowisku ADAMS.

Stanisław WALCZAK

CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SAMOCHODU OSOBOWEGO

Streszczenie:

W artykule przedstawiono sposób wyznaczania charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych samochodu osobowego na podstawie pseudolosowego wymuszenia obrotem koła kierownicy. Przedstawiono charakterystyki dla małego samochodu osobowego i porównano ich przebieg z zaleceniami podanymi w normie ISO.

Dariusz WIĘCKOWSKI

Wiesław JANUSZEWSKI

WYBRANE TESTY BADAŃ KIEROWALNOŚCI I STATECZNOŚCI POJAZDÓW (NP. CZŁONOWYCH) PRZEWOŻĄCYCH NIEBEZPIECZNE ŁADUNKI

Streszczenie:

W referacie omówiono wybrane testy kierowalności i stateczności w celu oceny zachowania się pojazdów (pojazdów członowych) przewożących ładunki niebezpieczne. Przedstawiono pomiary statyczne oraz pomiary trakcyjne i zamieszczono wyniki pomiarów w oparciu o te badania.

Henryk WNĘK

BADANIE WPŁYWU PROMIENIA ZATACZANIA NA STABILNOŚĆ HAMOWANIA POJAZDU WYPOSAŻONEGO W ABS

Streszczenie:

W referacie przedstawiono wyniki badań pojazdu wyposażonego w układ ABS podczas hamowania na niejednorodnej nawierzchni typu μ-split. Hamowanie pojazdu w takich warunkach wykonywano przy różnych wartościach promienia zataczania kół kierowanych. Badania prowadzone były w dwóch wariantach. W pierwszym przypadku kierowca dążył do zachowania prostoliniowego kierunku ruchu pojazdu, a w drugim utrzymywał kierownicę nieruchomo. Ponadto w referacie zamieszczono opis obiektu badań i aparatury badawczej oraz warunki i metodykę przeprowadzania badań. Otrzymane wyniki badań przedstawiono w formie graficznej w postaci wykresów. W części końcowej zawarto wnioski z wykonanych badań i sformułowano ogólne uwagi dotyczące wpływu promienia zataczania na ruch hamowanego pojazdu.

Andrzej ZIELIŃSKI

ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W UJĘCIU HISTORYCZNYM

Streszczenie:

W artykule przedstawiono rozwój konstrukcji samochodu osobowego pod względem zapewnienia bezpieczeństwa. Analizą objęto okres od początku jego powstania w końcu XIX wieku do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. W okresie początkowym problematyka bezpieczeństwa jazdy nie była dostrzegana. W miarę wzrostu natężenia ruchu drogowego znaczenie bezpieczeństwa biernego szybko rosło i powodowało istotne zmiany w konstrukcji nadwozia i jego wyposażenia.

 

Część III Komunikaty

Robert CELIŃSKI

Jerzy J. FRANKOWSKI

DRGANIA NA SIEDZISKU KIEROWCY WIELOOSIOWEJ WYWROTKI CIĘŻKIEJ

Streszczenie:

W artykule omówiono wyniki pomiarów wartości skorygowanych przyspieszeń drgań oraz wynik analizy widmowej w 1/3 oktawowych pasmach częstotliwości wartości skutecznych (RMS) przyspieszeń drgań na siedzisku kierowcy. Pomiary wykonano w czasie załadunku, rozładunku wywrotki, przejazdu z ładunkiem i bez ładunku po drodze stanowiącej podłoże wyrobiska kopalni.

Rafał SOŃTA

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO WE WSPÓŁCZESNYM „INTELIGENTNYM POJEŹDZIE”

Streszczenie:

Współcześnie produkowane pojazdy samochodowe charakteryzują się znacząco szerokim dodatkowym wyposażeniem mającym wpływ na podniesienie ich „walorów” m.in. w bezpieczeństwie czynnym. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wybrane urządzenia, które wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Powrót do Konferencji