Modele mieszane. Łączenie siatek różnych typów

Spis tresci

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Połączenie modelu przestrzennego z powłokowym lub belkowym

1.1 Krótki przewodnik: kontakt pomiędzy częściami modelu w SWS

1.1.1 Typy kontaktu w SWS

Bez penetracji (No penetration)
Nie pozwala na wzajemne przenikanie się wybranych obiektów, ale pozwala na ich oddalanie się. Modeluje jednostronny kontakt. Odczuwalnie wydłuża czas obliczeń.
Wiązanie (Bonded)
Oznacza, że odpowiednie ściany, krawędzie lub punkty są połączone. Modeluje sklejanie dwóch obiektów albo (tylko w przypadku obiektów cienkościennych) spawanie.
Zezwalaj na penetrację (Allow penetration)
Uwalnia wybrane obiekty, pozwala im przemieszczać się niezależnie. Przydaje się w sytuacjach, kiedy jesteśmy pewni, że pod wpływem obciążenia nastąpi separacja początkowo połączonych obiektów. Skróca czas obliczeń.

Więcej ważnych szczegółów jest w pliku pomocy .

1.1.2 Jak sprawdzić, czy SWS poprawnie ,,zobaczył'' strefy kontaktowe?

PPM na Połączenia, wybierz Wykres wizualizacji kontaktów, w nowym oknie kliknij na Obliczaj. Strefy kontaktowe zostaną pokazane kolorem czerwonym na tle półprzezroczystego modelu.

1.2 Ćwiczenie. Zginanie wspornika

Naszym celem będzie wyznaczenie maksymalnego poziomu naprężeń i maksymalnego ugięcia we wsporniku pokazanym wyżej. Zrobimy to za pomocą 3 modeli:

 1. Przestrzennego
 2. Mieszanego: przestrzenny + belka
 3. Mieszanego: przestrzenny + powłoka wygenerowana w oparciu o powierzchnie środkową

1.2.1 Opracowanie modelu

 1. Opracuj szkic przekroju wspornika pokazany na rysunku wyżej.
 2. Wygeneruj model przestrzenny przez wyciągnięcie szkicu o 30 mm w kierunku prostopadłym do jego płaszczyzny.

 3. Dodaj dwa otwory ⌀8 w środku płaskich odcinków podstawy w miejscach, które (zwykle błędnie:-)) uważasz za odpowiednie

 4. Dodaj płaszczyznę pomocniczą, równoległą do ściany tylnej wspornika i oddaloną od niej o 30 mm. Za pomocą tej płaszczyzny przetnij model (wstążka Przygotowanie analizy, narzędzie Przecięcie) i nie scalaj powstałe części.
 5. Przypisz do modelu materiał (dowolna stal)

1.2.2 Model obliczeniowy nr 1: przestrzenny

 1. Utwórz nowe badanie statyczne o nazwie 3D

 2. Umocuj i obciąż model zgodnie z rysunkami

 3. Zwróć uwagę, że SWS zauważył to, że nasz model składa się z dwóch niezależnych części (sprawdź to wyświetlając powierzchnie kontaktowe). Części te zostały domyślnie sztywnie połączone ścianami (dokładniej — powiązane) ze sobą, co pozwoli nam automatycznie wygenerować wspólna siatkę dla całego modelu.
 4. Warto zawsze sprawdzić, czy strefy kontaktowe (szczególnie wygenerowane automatycznie) znajdują się w odpowiednich miejscach i typ kontaktu jest poprawny: PPM na Połączenia, zaznacz Wykres wizualizacji kontaktów, naciśnij Obliczaj.
 5. Wygeneruj siatkę domyślną, sprawdź jak ona wygląda na granicy dwóch ciał. Czy jest to jedna wspólna siatka, czy raczej dwie osobne dopasowane do siebie? Jaka jest jakość utworzonej siatki (sprawdź współczynnik kształtu).
 6. Poprzez zagęszczanie siatki w odpowiedniej strefie sprowadź poniżej 5% błąd normy energii.
 7. W celu porównania z wynikami dla następnych modeli, zapisz maksymalne wartości naprężeń zredukowanych i przemieszczenia.

1.2.3 Model obliczeniowy nr 2: przestrzenno-belkowy

Wspornik zawiera dość długą część poziomą o stałym przekroju, którą można zamodelować za pomocą elementów belkowych.

 1. Utwórz duplikat poprzedniego badania pod nazwą 3D+belka
 2. Przekształć poziomą część wspornika na belkę: na drzewku — PPM na odpowiedni obiekt bryłowy, zaznacz Traktuj jako belkę

 3. Gdybym SWS nie poradził sobie z wygenerowaniem osi belki i złączy ("kulek") na jej końcach: PPM na Grupa połączeń, Edytuj. W oknie Edytuj połączenia kliknij na Obliczaj i zaznacz opcję Wyświetlaj oś obojętną

Tu dochodzimy do najbardziej neuralgicznego punktu tej analizy — utworzenia połączenia pomiędzy modelem przestrzennym i belkowym. SWS potrafi sam znaleźć odpowiednie elementy modelu (w naszym przypadku ścianę części 3D i "kulkę"-złącze na końcu belki) tylko w moment utworzenia modelu. W naszym przypadku model został zmodyfikowany po utworzeniu (część modelu została przekształcona na belkę), więc istniejąca definicja wiązania pomiędzy dwoma ścianami już nie jest aktualna i ją trzeba zmienić. Dlatego niżej zostaną przedstawione dwie różne metody tworzenia połączeń.

1.2.3.1 Połączenie modeli 3D i belkowego: metoda automatyczna
 1. Na drzewku: PPM na Połączenia, wybierz Zestaw kontaktowy
 2. W oknie Zestawy kontaktowe zaznacz opcję Automatycznie znajdź zestawy kontaktowe

 3. Pozostaw bez zmian zaznaczoną opcję domyślną Dotykające ściany ① (w naszym przypadku ściany dwóch części wspornika faktycznie dotykają się), zaznacz obydwie części wspornika ②, wybierz typ kontaktu Wiązanie ③ oraz naciśnij Znajdź zestawy kontaktowe ④. Nazwa utworzonego wiązania pojawi się w oknie Wyniki. Naciśnij i potwierdź utworzenie nowego zestawu przez OK.

 4. Poprawność zdefiniowania kontaktu sprawdzamy na dwa sposoby:
  1. "Na szybko": po najechaniu na nazwę zastawu kontaktowego program podświetli odpowiednia strefę. ale w ten sposób nie da się sprawdzić typu kontaktu.
  2. Tradycyjną metodą: PPM na Połączenia, Wykres wizualizacji kontaktów
Uwaga praktyczna. Plik pomocy SWS najpierw optymistycznie zapewnia nas, że:

"Wiązanie belek ze skorupami lub ścianami brył jest wykonywane automatycznie dla stykających się komponentów"

ale później uczciwie przestrzega:

"Narzędzie automatycznego wykrywania może nie znaleźć wszystkich oczekiwanych zestawów kontaktowych. Może ono również znaleźć dodatkowe, niepożądane zestawy kontaktowe."

Wniosek: w życiu tym wiązaniem bywa różnie, dlatego warto poćwiczyć "wariant B", którym jest opisana niżej metoda "ręcznego" definiowania zestawów kontaktowych. W odróżnieniu od metody automatycznej, metoda "ręczna" (przynajmniej teoretycznie) działa zawsze.

1.2.3.2 Połączenie modeli 3D i belkowego: metoda ręczna
Jeżeli już utworzyłeś zastaw kontaktowy automatycznie, to przed powtórnym utworzeniem go ręcznie musisz usunąć pozycję Zestawy kontaktowe z drzewka.
 1. W tej operacji musimy mieć możliwość kliknięcia na niewidoczną obecnie ścianę kontaktową bryłowej części naszego modelu. Ukryj część belkową wspornika (w oknie Model SW: PPM na odpowiednią część, ikonka "Zamknięte oko", wróć do okna SWS), muszą pozostać widocznymi tylko "kulki" na jej końcach.
 2. Na drzewku: PPM na Połączenia, wybierz Zestaw kontaktowy.
 3. Pozostaw bez zmian domyślną opcję Wybierz ręcznie zestawy kontaktowe (pozycja ① na rysunku niżej)

 4. Wybierz typ kontaktu Wiązanie ②, w pierwszym oknie wyboru (niebieskim) zaznacz ikonkę Połączenia (z "kulką") ③ i kliknij na "kontaktowy" koniec-kulkę naszego modelu belkowego. W oknie drugim oknie wyboru (czerwonym) ma być nazwa ściany kontaktowej obiektu bryłowego ④ .
 5. Przewrócić widoczność belkowej części naszego w spornika najprościej w oknie Model: PPM na odpowiedni obiekt w gałęzi Obiekty bryłowe, ikonka "Otwarte oko")
Uwaga praktyczna. Można oczywiście nie ukrywać belkową część wspornika, ale wtedy do zaznaczenia ukrytej ściany kontaktowej trzeba będzie użyć operację Wybierz inny, tak dobrze znaną każdemu dumnemu posiadaczowi certyfikatu CSWA:-). Można zrobić to tak:
 1. Obracamy model "tyłem". Robimy to dlatego, ze SW domyślnie wyświetla nam "najbliższą" z dwóch kontaktujących ścian, a nam chodzi o zaznaczenie ściany od strony umocowania wspornika.

 2. Kliknij na ikonkę Wybierz inny i zaznacz odpowiednia ścianę.
1.2.3.3 Modyfikacja obciążenia, obliczenia i analiza wyników
 1. Wygeneruj siatkę wstępną, wyświetl ją w postaci domyślnej (przy uproszczonym widoku części belkowej) oraz przy renderowaniu belki (PPM na Siatka, Renderuj profil belki).

 2. Warto zauważyć, że obciążenie, które wcześniej było przyłożone do ściany, nie zostało automatycznie przeniesione do odpowiedniego końca belki. Świadczą o tym i czerwone ikonki ostrzegawcze na drzewku.

 3. Poprzez edycję obciążenia przenieś go ze ściany do zaznaczonego "kulką" końca belki.
 4. Przeprowadź obliczenia. Zwróć uwagę, że SWS nie jest w stanie jednocześnie wyświetlić wyniki dla przestrzennej i belkowej części modelu. W celu przełączenia pomiędzy wynikami dla różnych części modelu: PPM na odpowiedni wynik, Edytuj definicje, wybierz albo Bryły i skorupy, albo Belki. Najlepiej po prostu mieć na drzewku dwa typy wyników: dla części przestrzennej modelu i dla belkowej. Warto zadbać o to, żeby wyniki te były tego samego typu oraz zakres legendy był jednakowy. Np. normalnym naprężeniom w przekroju belki (w SWS nazywanymi "Osiowe i zginające") odpowiadają normalne naprężenia w bryle (np. "SX").
 5. Uwaga praktyczna.

  Wyniki dla części belkowej zawsze łatwiej zrozumieć po renderingu. Jeżeli po włączeniu tego trybu wynik znika w całości lub częściowo, to wina leży po stronie karty graficznej. Albo nie jest wspierana przez SW (lista wspieranych kart jest na stronie firmy), albo ma złe ustawienia.

  Uwaga praktyczna.

  SWS nie jest w stanie wyświetlić jednocześnie wyniki dla belkowego i bryłowego modelu, ale sam "czysty" SW — może. Typowy absurd w stylu SWS:-(. Kolejność działań:

  • W modelu mieszanym muszą być zdefiniowane następujące wyniki: naprężenia normalne dla części bryłowej (np. "SX") oraz takie same naprężenia dla części belkowej (czyli "Osiowe i zginające").
  • W obydwu przypadkach legendy wykresów muszą być identyczne.

  • Przechodzimy do okna SW i wybieramy albo Widok / Tryb wyświetlania / Wynik symulacji w menu, albo zaznaczamy ostatnią opcję na spadającej liście Ustawienia widoku:
  • Na liście dostępnych wyników badania dla modelu mieszanego zaznaczamy obydwie postacie naprężeń normalnych (belkową i bryłową) oraz opcję wyświetlania legendy.
 6. Podobnie jak w poprzednim przypadku zagęść siatkę w części przestrzennej do uzyskania zbieżnego wyniku. Porównaj otrzymane maksymalne wartości naprężeń i ugięcia z analogicznymi wartościami dla modelu przestrzennego. Uwaga! Można porównywać tylko jednakowe komponenty naprężeń. Nie ma sensu porównanie σxx z naprężeniami zredukowanymi, to są zupełnie różne wartości fizyczne.

1.2.4 Model obliczeniowy nr 3: przestrzenno-powłokowy

 1. Utwórz ponownie duplikat pierwszego badania (czyli 3D) tym razem pod nazwą 3D+powłoka środkowa. Jeżeli potrafisz, najlepiej wcześniej dodać nową konfigurację do naszego modelu

 2. Wygeneruj powierzchnie środkową dla poziomej części modelu (zakładka Przygotowanie analizy zawiera odpowiednią ikonkę), usuń z analizy niepotrzebny obiekt bryłowy.

 3. Dla obiektu powłokowego wybierz typ powłoki i podaj jej grubość. Zwróć uwagę na poprawność definicji górnej i dolnej powierzchni.

 4. Sprawdź poprawność umocowania i obciążenia.
 5. Uwaga! Następny krok ponownie jest zbędny (przynajmniej teoretycznie), bo SWS może sam rozpoznać taki prosty zestaw kontaktowy. Ale warto poćwiczyć zapasowe półautomatyczne rozwiązanie. Utwórz nowy zestaw kontaktowy ręcznie (przed tym trzeba usunąć lub wygasić kontakt globalny):
  1. Zaznacz opcję Automatycznie znajdź zestawy kontaktowe
  2. Wybierz opcję Znajdź krawędź skorupy — bryłowe skorupowe pary ścian.
  3. Zaznacz kontaktujące części — podstawę wspornika oraz środkową powierzchnie części powłokowej.
  4. Naciśnij Znajdź zestawy kontaktowe. Niżej pojawi się nazwa zestawu.
  5. Zaakceptuj utworzony zestaw przez kliknięcie na zaznaczona ikonkę (nazwa go zniknie z okna Wyniki),

 6. Sprawdź wizualnie poprawność utworzonego kontaktu.
 7. Wygeneruj siatkę wstępną. Zwróć kolejny raz uwagę na orientację góra/dół siatki w części powłokowej i ewentualnie skoryguj ją.
 8. Przeprowadź obliczenia na wstępnej i zagęszczonej siatkach (tym razem nie ma potrzeby poprawiania miejsca przyłożenia obciążenia, cud:-)!). Przeanalizuj wyniki i porównaj z poprzednimi.
Uwaga praktyczna dla zaawansowanych. W tym przypadku można zmusić SWS wykonać prawię całą pracę za nas. Dlatego przed utworzeniem nowego badania trzeba:
 • Utworzyć nową konfigurację wyprowadzoną. Nie jest to krok konieczny, ale w przeciwnym razie wejściowy model CAD zostanie istotnie zmieniony
 • W narzędziu "Arkusz blachy" przekształcić powłokową część wspornika na arkusz blachy (tam jest odpowiednia operacja).
W ten sposób SWS już w czasie tworzenia nowego badania utworzy model powłokowy z wybranej części modelu CAD, przypiszę do niego odpowiednia grubość i automatycznie połączy z częścią bryłową.

2 Połączenie modelu powłokowego z belkowym

Praca z modelami powłokowymi i belkowymi upraszcza się, jeżeli odpowiednie części konstrukcji zaprojektowano za pomocą modułów "Konstrukcje spawane" i/lub "Arkusz blachy". W tym przypadku tworząc model obliczeniowy SWS od razu przekształca poszczególne części modelu CAD na belki lub powłoki i łączy je za pomocą domyślnego typu kontaktu. Niżej zostanie pokazany przykład, w którym tylko "belkowa" część konstrukcji będzie wykonana w "belkowym" module "Konstrukcje spawane". Powłokowa część modelu będzie utworzona ręcznie, za pomocą powierzchni referencyjnej.

2.1 Opracowanie modelu wstępnego

Opracuj wstępny model CAD konstrukcji pokazanej wyżej, wykonując następujące operacje:

 1. Utwórz podstawę modelu jako płaskownik o wymiarach 160×40×4
 2. Za pomocą szkicu 3D lub 2D dodaj do podstawy oś rury jako linię o długości 100 mm. Oś ta ma być prostopadłą do płaszczyzny podstawy i zaczynać się od środka jednej z jej powierzchni.
 3. W modułu "Konstrukcje spawane" zamień oś na rurę o przekroju ⌀21,3×2,3
 4. Przypisz do całego modelu dowolny stosowny materiał

2.2 Obliczenia

 1. Utwórz nowe badanie statyczne.
 2. Przekształć przestrzenny model podstawy na powłokę:
 3. Zdefiniuj obciążenie: siła 500 N, przyłożona na wolnym końcu belki, kierunek zbieżny z kierunkiem dłuższej krawędzi podstawy
 4. Zdefiniuj umocowanie na dwóch krótszych krawędziach referencyjnej powierzchni podstawy. Na jednej z krawędzi ma być brak przemieszczeń. Umocowanie na drugiej krawędzi ma uniemożliwiać obracanie się całego modelu, ale pozwalać na wszystkie inne typy przemieszczeń i obrotów.
 5. Uwaga! Ten punkt formalnie jest zbędny. Spróbuj przejść do następnego (generacja siatki itp.). Gdyby automatyczne uwzględnienie kontaktu nie powiodło się, ręcznie zdefiniuj nowy zestaw kontaktowy, który połączy koniec belki z powierzchnią referencyjną powłoki
 6. Utwórz siatkę wstępną i sprawdź poprawność orientacji powierzchni powłoki. Zmień ją jeżeli jest to potrzebne.
 7. Przeprowadź obliczenia, sprawdź wyniki. Zwróć uwagę na to, w jaki sposób siatka na części powłokowej uwzględnia kształt przekroju belki.

3 Zadanie do samodzielnego wykonania

Zaprojektuj wspornik podobny do pokazanego na rysunku oraz sprawdź jego wytrzymałość statyczną. Wspornik jest mocowany do ściany za pomocą 4 śrub, obciążony siłą na końcu "belkowej" części. Podstawa wspornika ma być opracowana za pomocą modułu "Arkusz blachy", reszta — za pomocą modułu "Konstrukcję spawane". Podobno w tym przypadku można nie definiować zestawu kontaktowego, bo program zrobi to sam. Warto zwrócić uwagę na to, że połączenie powłoki i belki bezie utworzone "na odległość", bo powierzchnia środkowa powłoki jest o połowę jej grubości odsunięta od końca belki.

4 Dodatkowe źródła informacji

Analiza kontaktowa została dość szczegółowo opisana w dokumentacji SWS. Niestety jakość PL tłumaczenia tradycyjnie jest bardzo niska:

 1. Wersja lokalna: plik pomocy SWS, rozdział "Analiza kontaktowa"
 2. Wersja sieciowa: dla SW 2020


© I.Rokach, 2014-21, v.3.0.1, 04.05.2021, dla SOLIDWORKS Simulation 2020 Edu
Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku