Działalność

Historia Kieleckiego Oddziału PTETiS

Tradycja studiów technicznych na Kielecczyznie sięga czasów Stanisława Staszica. Po drugiej wojnie światowej były to studia wyższe, choć z początku tylko inżynierskie.  Gdy dzięki pracy i staraniom pracowników Uczelni uzyskała ona status politechniki i piękną nazwę „Politechnika Świętokrzyska” trzeba było zacząć myśleć nie tylko o kształceniu, ale także o pracy naukowej.

Na Wydziale Elektrycznym uznano że pomóc w tym może PTETiS, towarzystwo dobrze znane elektrykom, mające wyrobioną tradycję i formy działania. Grupa pracowników Wydziału wstąpiła więc w szeregi Oddziału Warszawskiego PTETiS z zamiarem utworzenia własnego oddziału gdy zostaną spełnione warunki statutowe.

Wśród założycieli Oddziału Kieleckiego byli m.in. ówczesny Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prof. dr hab. inż. Roman Nadolski, członek honorowy PTETiS prof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk, doc.dr inż. Jacek Przygodzki, dr inż. Janina Fleszar i dr inż. Danuta Śliwińska. W roku 1980 powstał Oddział liczący początkowo 14 członków. Liczba ta wkrótce wzrosła do 18. Przewodniczącym Oddziału został doc. Przygodzki.

Początkowo działalność polegała głównie na organizowaniu zebrań naukowych, których w pierwszym roku było 7. Prelegentami byli często znani naukowcy z innych Politechnik, którzy nie odmawiali, gdy się ich zapraszało w imieniu PTETiS.

Młody oddział już w dwa lata po założeniu, w roku 1982, zorganizował w dniach 18 – 20 listopada XVII Zjazd delegatów PTETiS. Odbył się on w Szklanej  Górze, niedaleko szczytu Łysicy. Warunki w których się odbywał były specyficzne. Trwał stan wojenny, a jego rygory nie były jeszcze zbytnio złagodzone. Pozwolenie na Zjazd można  było uzyskać  po przedłożeniu pełnej listy uczestników. Można też było uzyskać dodatkowy przydział mięsa. Gorzej było z programem wycieczek technicznych.

Udało się uzyskać przepustkę i wejść na wieżę przekaźnika telewizyjnego. Żołnierz który ją oglądał był zdziwiony, ponieważ byliśmy pierwszą grupą która taką przepustkę uzyskała w stanie wojennym. Zawdzięczaliśmy to renomie PTETiS i nazwiskom które figurowały na liście przedstawionej do zatwierdzenia. Myślę że warto ten fakt odnotować wśród sukcesów PTETiS.

Starania o zwiedzenie stacji łączności satelitarnej  w Psarach jednak nie udały się. Władze kieleckich służb łączności wysłały przewodniczącego Oddziału do Warszawy. Tam odpowiedzialny za to (a był to inżynier) zobaczywszy listę nazwisk robił co mógł, żeby nam pomoc. Argument, że on uczył się z podręczników tych profesorów i słuchał wykładów prof. Bema był ważny jednak tylko dla niego, a niewiele znaczył dla decydenta.

Jeżeli ktoś z uczestników Zjazdu wtedy był zawiedziony, to po pewnym czasie został usatysfakcjonowany. Cierpliwość bywa wynagradzana. Po 18 latach uczestnicy posiedzenia Zarządu Głównego PTETiS, które odbyło się w Kielcach w dniach 29 –31 maja 2001 z okazji uroczystości XX- lecia Oddziału Kieleckiego, połączonej z Seminarium Naukowym Seminarium zwiedzili stację w Psarach.

W roku 1985 Oddział Kielecki zorganizował Krajowe Sympozjum Pomiarów Magnetycznych na które przyjechało 100 uczestników. Okazało się że inicjatywa była dobra i potrzebna środowisku metrologów. Postanowiono organizować następne sympozja w cyklu trzyletnim. Odbyły się one w latach 1988, 1991, 1994 1997 i 2000 w różnych miejscach, ale zawsze na Ziemi Kieleckiej.

Następnym zadaniem dla Oddziału Kieleckiego było znalezienie członka wspierającego. Została nim 15 października 1992 r. Politechnika Świętokrzyska. Było to możliwe dzięki przychylności ówczesnego Rektora, prof. dr hab. inż. Andrzeja Neimitza, który był wtedy przewodniczącym Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej  i  sprzyjał rozwojowi towarzystw naukowych.

Politechnika Świętokrzyska wspierała PTETiS  i organizowane przez nas sympozja ponosząc koszty poczty, telefonów, telefaksów itp.
Przez całe dwadzieścia lat ważnym przejawem działalności Oddziału były zebrania naukowe. Gdy Dziekanem był prof. dr hab. inż. Czesław Bobrowski, postawił przed nami zadanie, by te zebrania pełniły rolę seminariów wydziałowych, ponieważ takowych nie było. Zadanie to spełniliśmy. Później były inne czasy i inne koncepcje, ale zebrania dotąd spełniają istotną rolę, między innymi ze względu na zapraszanych z zewnątrz prelegentów. 

W dniach 29 –31 maja 2001 z okazji uroczystości XX- lecia Oddziału Kieleckiego, odbyło się w Kielcach posiedzenia Zarządu Głównego PTETiS połączone z Seminarium Naukowym. W czasie tej uroczystości zostały wręczone następujące odznaczenia nadane przez Zarząd Główny PTETiS:

    • Złota Odznaka PTETiS nr 2 dla Oddziału Kieleckiego PTETiS
    • Złota Odznaka PTETiS nr 1 dla prof. Jacka R. Przygodzkiego
    • Srebrna Odznaka PTETiS nr 1 dla dr inż. Janiny Fleszar
    • Srebrna Odznaka PTETiS nr 2 dla dr inż. Danuty Śliwińskiej

Od roku 2017 Kielecki Oddział PTETiS jest organizatorem cyklicznego Seminarium Naukowego pt.: „Postępy w Elektrotechnice i Elektronice”. Tematyką seminarium są aktualne zagadnienia z elektrotechniki, elektroniki i informatyki związane z badaniami naukowymi i dydaktyką na Wydziale EAiI PŚk.

Tekst ten stanowi obszerny fragment wygłoszonego na tym posiedzeniu referatu z okazji XX-lecia Oddziału Kieleckiego PTETiS. Autorem referatu był założyciel i wieloletni przewodniczący Oddziału, obecnie emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej prof.dr hab.. Jacek Ryszard Przygodzki.


Odwiedź stronę Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Copyright © 2008 Mirosław Płaza