Technologie informacyjne


(dla kierunku Inżynieria Danych)

Osoby prowadzące

Laboratoria:

  • dr inż. Marcin Detka
  • dr inż. Sławomir Koczubiej
  • dr Jan Lachowski

A. Brak wykładu

B. Tematyka laboratoriów (24 godz.)

1.

System WINDOWS - pulpit, okna aplikacji, foldery i pliki, dostosowywanie środowiska do indywidualnych wymagań użytkownika. Usługi sieci INTERNET i techniki wyszukiwania informacji.

2.

Ćwiczenie 2. Arkusz kalkulacyjny Excel – nawigacja, 
wprowadzanie danych, adresowanie, formuły i kopiowanie 
formuł.

3.

Ćwiczenie 3. Arkusz kalkulacyjny Excel – wyrażenia matematyczne, tablicowanie funkcji, wykresy funkcji jednej zmiennej.

4.

Ćwiczenie 4. Arkusz kalkulacyjny Excel – funkcje arkuszowe, wykresy, analiza statystyczna.

5.

Sprawdzian 1- zakres ćwiczeń 2-4. (20 pkt)
Ćwiczenie 5. Arkusz kalkulacyjny Excel - wykresy funkcji dwóch zmiennych.

6.

Ćwiczenie 6. Zapis algorytmów w postaci sieci działań. Proste algorytmy obliczeniowe.

7.

Ćwiczenie 7 – Budowa algorytmów iteracyjnych.

8.

Ćwiczenie 8. Algorytmy operujące na złożonych strukturach danych - tablice. 

9.

Sprawdzian 2 – zakres ćwiczeń 6-8. (20 pkt)
Ćwiczenie 9. Generowanie kodów źródłowych w języku programowania.

10.

Ćwiczenie 10. Praktyczne zapoznanie z językiem HTML. Struktura dokumentu HTML. Elementy sekcji HEAD (tytuł, kodowanie itp.). Znaczniki i atrybuty. Elementy liniowe, 
blokowe. Listy.

11.

Ćwiczenie 10 cd. Praktyczne zapoznanie z językiem HTML cd. Grafika, odsyłacze i tabele. 

12.

Projekt – Samodzielne opracowanie strony w języku HTML. (10 pkt)
Zaliczenie przedmiotu.

C. Zaliczenie przedmiotu

W programie przedmiotu są dwa sprawdziany punktowane po maksymalnie 20 pkt oraz jeden projekt oceniany na maksymalnie na 10 pkt . Sprawdziany odbywają się w układzie jeden student na jednym stanowisku. Projekt wykonywany jest w zespołach dwu osobowych. Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskania minimum 25 pkt. Oceny punktowe przeliczane są wg następujących zasad:
[25 – 30) – dostateczny
[30 – 35) – dostateczny plus
[35 – 40) – dobry
[40 – 45) – dobry plus
[45 – 50] – bardzo dobry

D. Wykaz zalecanej literatury

  1. ABC Excel 2007 PL, Maciej Groszek, Helion 2007
  2. Strony internetowe np.:
    http://webmaster.helion.pl/kurshtml/
    http://algorytmy.pl/doc/xhtml/

E. Materiały do pobrania

Materiały do ćwiczeń


Excel:

Schematy blokowe:

HTML:

© Katedra Informatyki Stosowanej