„W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską
– szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne
okres realizacji 1.09. 2010 – 31.08. 2012
nr umowy UDA-POKL.09.01.02-26-112/10-00.

Informacja o projekcie

Projekt pt. „W drodze do kariery z Politechniką Świętokrzyską – szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych” realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach - nr umowy UDA-POKL.09.01.02.-26-112/10-00.
Partnerem w projekcie jest Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.
Celem głównym projektu jest wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w 30 szkołach ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego realizujących kształcenie ogólne w okresie od września 2010 do sierpnia 2012, ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych z matematyki oraz poprawa jakości procesu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów z matematyki poprzez podniesienie poziomu osiąganego na maturze o 2% w skali województwa w stosunku do pilotażu 2009 r., a w konsekwencji wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwój matematycznych kompetencji kluczowych min.1962 uczniów LO, w tym około 840 z terenów wiejskich, którzy mogą podjąć studia na kierunkach technicznych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w 30 szkołach w okresie wrzesień 2010 - sierpień 2012.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Wykaz szkół, w których realizowana jest II edycja projektu – stan na dzień 6 grudnia 2011

Nazwa szkoły Powiat
LO im. H. Kołłątaja w Pińczowie pińczowski
ZSZ im. St. Staszica w Pińczowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach
I LO im. M. Reja w Jędrzejowie jędrzejowski
ZSz.P LO im. M. Konopnickiej w Wodzisławiu
I LO im. KEN w Końskich konecki
II LO M. Sklodowskiej-Curie w Końskich
ZS nr 2 w Opatowie opatowski
II LO im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim ostrowiecki
III LO. im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
II LO im. T. Kościuszki  w Sandomierzu sandomierski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie
LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Kazimierzy Wielkiej kazimierski
II LO im. St. Staszica w Starachowicach starachowicki
I LO im. T. Kościuszki w Starachowicach
LO im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie staszowski
ZS im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Bodzentynie kielecki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie
I LO im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju buski
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
III LO im. St. Staszica w Skarżysku-Kamiennej skarżyski
II LO im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej
I LO im. gen. Wł. Sikorskiego we Włoszczowie włoszczowski
ZSP Nr 2 im. Hetmana S. Czarnieckiego we Włoszczowie
II LO im. J.  Śniadeckiego w Kielcach miasto Kielce
III LO im. C. K. Norwida w Kielcach
IV LO im. H. Sawickiej w Kielcach
VI LO im. J. Słowackiego w Kielcach

Archiwum